Science Citation Index-Expanded Kapsamında Taranmayan Makaleler

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler:

• Serbeş, Z.A , Okkan, U. ve Aşık, Ş. (2018) “Olası İklim Değişikliği Senaryoları Altında Net Sulama Suyu İhtiyacının Tahminlenmesi: Menemen Sol Sahil Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı: 91-101 (ULAKBİM TR Dizin). (link)

• Okkan, U., Serbeş, Z.A ve Gedik, N. (2018) “MATLAB ile Levenberg-Marquardt algoritması tabanlı YSA uygulaması: Aylık yağış-akış modellemesi örneği”, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 9(1), 351-362 (ULAKBİM TR Dizin). (link)

• Okkan, U., Köse, O., Özsoy, M., ve Uysal, H. (2017) “Yabani Ot ve Diferansiyel Evrim Algoritmalarının Aylık Kavramsal Bir Yağış-Akış Modeli Kalibrasyonu Üzerinden Performanslarının İrdelenmesi” DSİ Teknik Bülteni, 124, 20-33.  (ULAKBİM TR Dizin) (link)

• Okkan, U., ve Gedik, N. (2017) “Doğrusal Olmayan Bir Taşkın Öteleme Modelinin Diferansiyel Gelişim Algoritması ile Kalibrasyonu”, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1),114-121 (ULAKBİM TR Dizin). (link)

• Okkan, U., ve Kırdemir, U. (2016) “Budyko Yaklaşımına Dayanan Bir Su Bütçesi Modeli ve Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Kalibrasyonu”, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2(1), 1-10. (ULAKBİM TR Dizin) (link)

• Okkan, U., ve Kırdemir, U. (2016) “Bayes Model Ortalaması Yöntemiyle Farklı Hidrolojik Model Çıktılarının Değerlendirilmesi” DSİ Teknik Bülteni, 121, 41-57 (ULAKBİM TR Dizin). (link)

• Okkan, U. (2015) “Dinamik Su Bütçesi Modeli”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 70-82 (ULAKBİM TR Dizin). (link)

• Okkan, U., ve Inan, G. (2015) “Gediz Havzası’nda Gözlenen ve Re-Analiz Veri Setlerinden Elde Edilen Yağış ve Sıcaklık Verilerine Ait Eğilimlerin 1980-2010 Referans İklim Dönemi İçin Karşılaştırılması”, DSİ Teknik Bülteni, 119, 10-27. (link)

• Okkan, U., ve Mollamahmutoğlu, A. (2010) “Yiğitler Çayı Günlük Akımlarının Yapay Sinir Ağları ve Regresyon Analizi Ile Modellenmesi” Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 33-48. (link)

• Okkan, U., ve Mollamahmutoğlu, A. (2010) “Çoruh Nehri günlük akımlarının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (3), 251-261. (link)

• Kaya, B. ve Okkan, U., (2010) “Su Dağıtım Şebekelerinin Tasarımında Hesap Çizelgelerinin Kullanımı” DSİ Teknik Bülteni, 108, 51-56. (link)

• Okkan, U. ve Dalkılıç, H.Y., (2010) “Demirköprü Barajı Aylık Buharlaşma Yüksekliklerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi” DSİ Teknik Bülteni, 108, 30-36. (link)


SCI, SCI-Exp indekslerince taranmayan uluslararası dergilerdeki makaleler:

• Okkan U. (2012)”Using wavelet transform to improve generalization capability of feed forward neural networks in monthly runoff prediction“ Scientific Research and Essays, 7(17), 1690-1703. (link)

• Okkan U. ve Serbeş, Z.A (2011) “Keban Barajı’na Giren Günlük Akımların Yapay Sinir Ağları ve Stokastik Yöntemler Kullanılarak Modellenmesi”  e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 1526-1539.

• Okkan U. (2011) “Application of Levenberg-Marquardt Optimization Algorithm Based Multilayer Neural Networks for Hydrological Time Series Modeling” An International Journal of Optimization and Control: Theories & Applications, 1(1), 53-63.